مربع قرمز را با ماوس بگيريد و از برخورد آن با ديواره و مربعهاي آبي جلوگيري کنيد . اگر سي ثانيه دوام بياوريد شما يک نابغه هستيد
کد بازي يا مشاهده ي دستورالعملهاي آن